Svetový deň AIDS - 1. december (2018)

Verzia pre tlačPDF verzia

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 30. krát.

Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV/AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi, je začlenená do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v r. 1985 bolo do 30. 09. 2018 registrovaných spolu 1046 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (u občanov Slovenskej republiky a cudzincov). Z 884 prípadov HIV u občanov Slovenskej republiky sa 783 vyskytlo u mužov a 101 u žien. U 116 osôb (103 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 72 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 53 v štádiu AIDS). Väčšina infekcií HIV bola v Slovenskej republike zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo zaznamenané v 63,4 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,6 % infekcií, 2,0 % injekčným užívaním drog (z 18 prípadov väčšina získaná mimo Slovenskej republiky), 0,1 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986) a v 11,9 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac osôb infikovaných vírusom HIV žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach je zriadená Poradňa prevencie HIV/AIDS, ktorá realizuje poradenstvo a odbery krvi na vyšetrenie anti - HIV protilátok. Vyšetrenie sa robí anonymne a bezplatne, výsledky sa odovzdávajú osobne.

Odborné konzultácie poskytuje denne od 8.00 do 9.30 h. na: Sennom trhu 4 v Košiciach na odbore lekárskej mikrobiológie, 055/622 18 13, e-mail: aids@ruvzke.sk

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia