Svetový deň AIDS - 1. december (2017)

Verzia pre tlačPDF verzia

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 29. krát. Témou tohto ročníka je „Everybody counts“, čiže „Všetci sa počítajú“.

Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV/AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi, je začlenená do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v r. 1985 bolo k 31. 10. 2017 registrovaných spolu 961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (u občanov Slovenskej republiky a cudzincov). Zo 814 prípadov HIV u občanov Slovenskej republiky sa 717 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a bolo zaznamenaných 64 úmrtí ľudí s HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS). Väčšina infekcií HIV bola v Slovenskej republike zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo zaznamenané v 63,8% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (z 16 prípadov väčšina získaná mimo Slovenskej republiky), 0,1 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986) a v 11,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac osôb infikovaných vírusom HIV žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach je zriadená Poradňa prevencie HIV/AIDS, ktorá realizuje poradenstvo a odbery krvi na vyšetrenie anti - HIV protilátok. Vyšetrenie sa robí anonymne a bezplatne, výsledky sa odovzdávajú osobne.

Odborné konzultácie poskytuje denne od 8.00 do 9.30 h. na: Sennom trhu 4 v Košiciach na odbore lekárskej mikrobiológie, 055/622 18 13, e-mail: aids@ruvzke.sk

 

HIV/AIDS - PRÍZNAKY - PRENOS

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia