Registre odborne spôsobilých osôb

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vedie registre odborne spôsobilých osôb.

S účinnosťou od 1. 6. 2010 je doba platnosti osvedčenia upravená v citovanom zákone takto:

  • podľa § 16 ods. 31 cit. zákona osvedčenie v odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú,
  • podľa § 63a cit. zákona (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. 6. 2010) osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané a platné do 31. 5. 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.
    To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. mája a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia.
    Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. mája 2010 alebo skôr končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nevydáva žiadne potvrdenia o predĺžení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 


 

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ OSÔB:

 

TOXICNa prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami (zmena od 1. 8. 2014 zákonom č. 204/2014 Z. z.)
POTKANNa prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
HUBANa nákup, predaj a spracovanie húb
HROBNa prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória
VODANa epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
TELONa epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
POKRMNa epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
KOZMETIKANa epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov

Rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy ustanovuje
Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z.

 

POZOR:
Podľa Čl. I zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
papierové kolkové známky skončili - nie je možné ich použiť na úhradu poplatkov.

 


 

Spôsob úhrady správneho poplatku

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFKancelária WHO v Slovenskej republikeEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia