Často kladené otázky s odpoveďami

web statistics

Elektronizácia (e-Government) (10)

Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) / Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) / Elektronické úradné schránky (e-Schránky) ...

Po zistení problémov so zaručenou konverziou našich dokumentov na IOMO – Slovenskej pošte, a. s. sme ihneď tento stav začali riešiť s dodávateľom programového vybavenia pre podpisovanie našich dokumentov. Naďalej je našou snahou tento stav čo najskôr zmeniť, avšak nie je to v našej kompetencii.

Momentálne nevykonávame zaručenú konverziu. Môžete využiť služby len toho advokáta alebo notára, ktorý disponuje programovým vybavením umožňujúcim zaručenú konverziu. Na IOMO – Slovenskej pošte, a. s. to momentálne nie je možné kvôli problému, ktorý je v štádiu riešenia.

Zo zákona sú oprávnenými osobami na vykonávanie zaručenej konverzie:

  1. orgán verejnej moci, advokát a notár,
  2. poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, a
  3. patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

Služba je spoplatňovaná podľa Sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu.

Po uplynutí dátumu platnosti elektronického podpisu (certifikátu) sa z elektronického dokumentu nič nestratí, avšak sa stáva pre právne účely neplatným a nebude možné z neho ani zhotovenie listinnej verzie so zachovaním právnych účinkov pôvodného dokumentu. Doporučujeme nechať si vyhotoviť zaručenú konverziu (napr. Záväzného stanoviska, Rozhodnutia) ešte pred uplynutím platnosti elektronického podpisu a zároveň aj odzálohovať a nenechávať len v e-Schránke.

Overiť platnosť elektronického dokumentu sa dá napr. tu.

Je potrebné, aby nám účastník konania oznámil, prostredníctvom ÚPVS, že sa vzdáva práva na podanie odvolania a cez ÚPVS požiadal o vydanie doložky pravoplatnosti a vykonateľnosti k danému rozhodnutiu. Po vybavení následne elektronicky odošleme do e-Schránky doložku právoplatnosti a vykonateľnosti k rozhodnutiu.

Elektronicky podpísané dokumenty expedujeme „do vlastných rúk“ s fikciou doručenia, tzn., že sa neprihliada na to, či prijímateľ správu prečítal/neprečítal. Aj neprečítaná elektronická správa do vlastných rúk sa považuje za doručenú uplynutím 15-tich dní úložnej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy v e-Schránke. Po uplynutí 15 dňovej úložnej lehoty začína plynúť zákonná lehota na odvolanie sa.

Zrejme máte okrem vstupu do vlastnej e-Schránky ako fyzická osoba aj udelené oprávnenie prístupu za iný subjekt. Na prihlasovacej stránke ÚPVS si skontrolujte pod akým účtom sa do e-Schránky prihlasujete.

Návody, manuály a postupy nájdete na ÚPVS

Využite službu zaslania elektronického podania prostredníctvom formulára.

Peľ (2)

Koncentrácia peľových zŕn a monitoring...

Peľový monitoring sa vykonáva v týždenných intervaloch počas peľovej sezóny a výsledky sú zverejnené za predchádzajúci kalendárny týždeň (KT).

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. Treba počítať s tým, že v blízkosti súvislejších rastlinných porastov sa vyskytuje vždy väčšie množstvo peľu.

Poradne zdravia (3)

Všetko týkajúce sa poradní zdravia...

Výsledok vyšetrenia svedčí o riziku mutagenity, nie o akútnom nádorovom ochorení. Pri zlom výsledku sa jedná o komplexný problém a odporúčame kontaktovať Poradňu genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny.

V poradni HIV/AIDS je možné si dať anonymne a bezplatne vyšetriť. Výsledky sa odovzdávajú len osobne.

V poradni odvykania od fajčenia Vám poradia naši kvalifikovaní zamestnanci.

Voda (5)

Zásady pri čistení a dezinfekcii vody, analýzy vzoriek vody, domové studne...

O vhodnosti voľne prístupných prameňov na pitné účely nájdete informácie tu.

Rozbor vody na obsah dusitanov a dusičnanov je bezplatný. Podmienkou je sprievodný lístok od pediatra alebo gynekológa.

Zásady postupu pri čistení a dezinfekcii vody v individuálnych vodných zdrojoch nájdete v časti Povedeň - Záplava.

Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku predkladá prevádzkovateľ kúpaliska v elektronickej alebo písomnej forme najneskôr do 7 pracovných dní po ukončení laboratórnych analýz.

Najmenšie vzdialenosti domových studní od zdrojov možného znečistenia sú stanovené v STN 75 5115 „Studne individuálneho zásobovania vodou“, kde podľa priepustnosti pôdnych vrstiev má byť vzdialenosť studne od možného zdroja znečistenia 12 až 30 metrov. Kvalitu vody v studni odporúčame laboratórne overiť.

Technické (6)

Všetko k funkčnosti webového sídla jeho problémom a chybám, zobrazovaniu...

Ak pri požiadavke na vytlačenie internetovej stránky, resp. (PDF) dokumentu nedôjde k vytlačeniu,

Pre ľahšiu čitateľnosť našich internetových stránok doporučujeme zrakovo hendikopovaným návštevníkom - čitateľom prepnúť zobrazenie na graficky odľahčenú Textovú verziu.

Pri matematicej úlohe je zapísaný výsledok nesprávny.
Pri obrázku dodržujte veľkosť písmen pri odčítavaní a písaní znakov.

Toto obmedzenie spôsobuje nastavenie Vášho internetového prehliadača. Zmeňte nastavenie pre Pop-up okná (napr. pre doplnok Google Toolbar) alebo pred kliknutím na externý odkaz zatlačte klávesu Ctrl resp. Ctrl+Alt prípadne kliknite na externý odkaz stredovým kolieskom na myške.

Pokiaľ Váš internetový prehliadač nemá nastavené Kódovanie na Automatické rozpoznávanie, je potrebné pre správne zobrazenie diakritiky nastaviť Kódovanie na Unicode (UTF-8).

Nezaradené (4)

Rôzne, ktoré sa podľa obsahu nezaradili do žiadnej z vyššie menovaných tématických skupín.

Kontakty na všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v celej SR nájdete tu.

Cenu je možné zistiť z cenníka alebo požiadať o zaslanie cenovej ponuky. Na základe konkrétnej objednávky je potrebné si dohodnúť termín odberu resp. merania.

V časti Register spôsobilých osôb pre konkrétny register sa nachádza tlačivo so žiadosťou.

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFKancelária WHO v Slovenskej republikeEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia