Dnes je: Štvrtok, 24. apríl 2014

O nás

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Vitajte na stránkach RÚVZ so sídlom v Košiciach

 

Dňom 1. 9. 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán verejného zdravotníctva pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach má pôsobnosť v územnom obvode okresov Košice I – IV a Košice okolie, v oblasti ionizujúceho žiarenia v územnom obvode Košického a Prešovského kraja a v oblasti metodického usmerňovania iných Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v územnom obvode Košického kraja.

EU - Európsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia